houstrup logo 1 kopi

Sommerhusbyen Houstrup

Grundejerforeningen ”Sommerhusbyen Houstrup”.

Generalforsamlingen lørdag den 14. april 2022 kl. 10.00 på Restaurant Stausø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent som godkender eventuelle fuldmagter. (Bestyrelsen foreslår Finn V. Christensen).

2. Valg af stemmetæller.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

4. Regnskab - Godkendelse af regnskabet for 2021.

5. Budget 2022 – Godkendelse af budgettet for 2022.

6. Kontingent for 2023 – Bestyrelsen foreslår fastholdelse på nuværende niveau.

7. Henlæggelse til grundvandssænkning.

8. Legepladsudvalget - Birgitte Christiansen.

9. 50-års Jubilæums fest - Birgitte Christiansen & Mogens Eskesen.

10. Eventuelt Indkommende forslag.

11. Bestyrelsens forslag: ingen forslag.

12. Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.

13. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

14. Eventuelt.

 

Fra foreningens 259 parceller var der fremmødt 79 personer heraf 55 stemmeberettigede medlemmer samt ingen ved fuldmagt.

Konstitueret formand Peter Kristensen bød velkommen til foreningens ordinære generalforsamlingen 2022 og kunne samtidig glæde sig over at se, at så mange af foreningens medlemmer var mødt op.

 

Referat:

Ad.: 1.

Finn V. Christensen blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Finn V. Kristensen konstaterede samtidig, at bestyrelsen ikke havde modtaget fuldmagter til godkendelse.

Finn V. Christensen konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt jf. foreningens vedtægter.

 

Ad.: 2.

Karl Freddy Pedersen og Niels Mathiesen blev foreslået og valgt som stemmetællere med akklamation.

 

Ad.: 3.

Den konstituerede formand – Peter Kristensen – berettede om arbejdet i bestyrelsen og diverse udvalg i det forgangne år.

Peter Kristensen kom blandt andet ind på følgende emner.

Peter Kristensen indledte sin beretning med at orientere om, at den hidtidige formand Morten Meedom havde solgt sit sommerhus og dermed ikke mere kunne være en del af bestyrelsen. Dette betød, at der som minimum skulle vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da også bestyrelsesmedlemmerne Mia Stoltze og Frants Bilde Kjeldsen var på valg. Men her om senere.

Vi har i foreningen stadigvæk en sund økonomi, som kasserer Mia Stoltze vil berette om senere.

I år er det 50 år siden, at Houstrup Grundejerforening blev stiftet på det daværende Kjærs Hotel. Det skal selvfølgelig fejres. Birgitte Kristiansen og Mogens Eskesen vil berette om deres overvejelser vedrørende festligholdelsen senere.

På legepladsen er der sket en del siden sidste generalforsamling. Der er blandt andet etableret en petanquebane. Det vil Birgitte Kristiansen berette om senere.

I år vil der som tidligere blive gennemført en strandrensning. Den foregår den 28. maj 2022 kl. 10.00 fra Houstrup Strand, hvor kommunen stiller 4 køretøjer til rådighed. Grundejerforeningen er vært med pølser, øl og vand.

Bestyrelsen opfordrer til, at så mange, der har mulighed for det, møder op, så vi kan få en fin ren strand igen i år.

Samtidig efterlyser bestyrelsen personer til at bistå med det praktiske i forbindelse med strandrensningen. Interesserede kan melde sig til Mia Stoltze, telefon 2511 0137 eller mail .

Grøfterne i området er blevet renset og grundvandssænkningen virker efter hensigten og har det sidste år trukket fint. Bestyrelsen mener, at det stadigt er nødvendigt, at foreningen sparer op til næste strækning af ny rørledning, der skal skiftet, da alt endnu ikke er perfekt.

Grenpladsen ved Miljøstationen på Houstrupvej har i år åbent fra den 04. april til den 24. april 2022 og igen fra den 10. oktober til den 30. oktober 2022. Grenpladsen er selvfølgelig kun til grene.

Samtidig skal bestyrelsen gøre kraftig opmærksom på, at det affald, der ikke kan komme i containerne på Miljøstationen under ingen omstændigheder må smides ved siden af de opstillede containere. Det skal selvfølgelig køres til Genbrugspladsen, Kastkærvej 130 i Nørre Nebel, der har åbent alle hverdage mellem kl. 11.00 – 17.00 og weekend og helligdage mellem kl. 09.00 – 15.00.

Grusvejene i foreningens område bliver slæbt efter behov efter vejret af kommunens folk på Materielgården i Nørre Nebel. Hvis nogen har brug for grus til at lappe huller på de små stikveje, er der grusdepoter for enden af Engvejen – ved søen, og på Sdr. Skovvej i 90 grader svinget og på Vester Hennebysvej ud for Anders Lyhnesvej, hvor det kan hentes.

Det er bestyrelsens opfattelse, at klipning af grene/træer langs veje og stier er i en god gænge og at det pt. ikke er de store problemer. Det er selvfølgelig op til den enkelte grundejer at sikre at bevoksningen er vedligeholdt i overensstemmelse med kommunens forskrifter, så renovationsbiler, brandbiler, ambulancer og kommunens traktorer har uhindret adgang.

Bestyrelsen har arbejdet med et årshjul, der viser de væsentlige opgaver i løbet af et år. Årshjulet kan ses på foreningens hjemmeside.

Der er blevet oprette en ny Facebook gruppe for vores område med Gitte Burgdorf Madsen som administrator. Siden hedder ”Sommerhusbyen Houstrup Info og er kun for beboere tilknyttet vores område.

 Gitte Burgdorf Madsen gav en kort orientering om sidens opbygning og idé.

I den udstrækning sommerhuse skifter ejere gennem en ejendomsmægler, får bestyrelsen underretning om ejerskifter, hvorefter der tilgår den nye ejer et velkomstbrev fra foreningen.

Bestyrelsen kan dog konstatere, at der i enkelte tilfælde mangler ejeroplysninger, telefonnumre og mailadresser på nettet, hvorfor bestyrelsen opfordrer til at få tjekket de nuværende oplysninger og eventuelt få dem justeret. Skulle der være problemer hermed, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsen er bekendt med, at Strandvejen ikke pt. er i den bedste stand, hvilket vi i bestyrelsen selvfølgelig også af flere grundejere er blevet gjort bekendt med. Bestyrelsen har ved flere lejligheder henvendt sig herom til de relevante myndigheder.

Bestyrelsen er orienteret om, at den kommunale del af Houstrup Strandvej formentlig vil få nyt asfalt i maj måned. Det sidste stykke af Houstrup Strandvej ud til stranden, er der pt. ikke nogen melding om, hvornår dette bliver renoveret. Strækningen ejes af Naturstyrelsen.

Oversvømmelserne langs vejen er forsøgt afhjulpet med ”Munke” under vejen to steder, hvilket betyder, at vandet kan flytte sig fra den ene side til den anden.

Herudover har Naturstyrelsen reetableret en del grøfter i plantagen, der leder vand til grøften langs Sdr. Skovvej.

Peter Kristensen afsluttede sin beretning med at takke den afgående formand Morten Meedom for hans arbejde i bestyrelsen, og den hjælp han havde ydet Peter Kristensen som konstitueret formand. Peter Kristensen overrakte sluttelig Morten Meedom en lille erkendtlighed for veludført arbejde.

Beretningen blev godkendt med akklamation. Bemærkninger fra mødedeltagerne til beretningen:

Der blev rejst tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet der i vedtægterne står, at den skal indkaldes skriftligt til de enkelte grundejere. Spørgsmålet er om et Facebook opslag og en efterfølgende påmindelse til alle ligger inden for rammerne af vedtægterne, da bestyrelsen er bekendt med, at enkelte ikke er på Facebook eller har en mailadresse.

Bestyrelsen vil på næste generalforsamling fremkomme med forslag til, hvorledes problematikken omkring en skriftlig indkaldelse kan løses i disse it-tider.

Der var fra flere sider kritik af bestyrelsens politik omkring slæbning af specielt stikvejene. Ligesom der blev givet udtryk for, at der bør genetableres et grus depot overfor Sivvejen 13.

Grusvejene bliver pt. slæbt efter behov og vejret.

Bestyrelsen vil på førstkommende bestyrelsesmøde tage punktet op til fornyet overvejelse om, hvorledes vi i fremtiden kan imødekomme de fremsatte ønsker.

Enkelte efterlyste en oversigt på foreningens hjemmeside over de gældende deklarationer mm.

Bestyrelsen henviser til Varde Kommunes hjemmeside, hvor det er muligt, at se de enkelte deklarationer mm gældende for den enkelte grund og for området som helhed.

 

Ad. 4.

Kasserer Mia Stoltze gennemgik regnskab 2021 for foreningens drift.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad.: 5.

Kasserer Mia Stoltze gennemgik budgettet for 2022.

Budgettet blev godkendt.

 

Ad.: 6.

Kontingentet for 2023 på kr. 1500,00 blev godkendt.

 

Ad.: 7.

Bestyrelsen foreslog, at der på kontoen for grundvandssænkning indsættes dels kr. 200.000,00 dels kr. 20.562,00.

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad.: 8.

Birgitte Kristiansen gav en kort orientering om legepladsudvalgets arbejde i det forgangne år, herunder specielt arbejdet med at anlægge en petanquebane.

I den anledning rettede hun en speciel tak til Esmark og entreprenør Allan Madsen for deres støtte og til legepladsudvalgets medlemmer for deres arbejde.

 

Ad.: 9.

Birgitte Kristiansen og Mogens Eskesen gav en kort orientering om deres overvejelser i forbindelse med fejringen af foreningens 50-års jubilæum.

Festen er planlagt til den 13. august 2022, hvor der blandt andet vil være opstillet et telt og grill mm på boldbanen ved legepladsen.

Nærmere orientering om festen vil senere blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og på Facebooksiden ”Sommerhusbyen Houstrup Info”.

Samtidig har bestyrelsen indkøbt en Østrigs Fyr til hver grundejer. De grundejere, der endnu ikke har fået en fyr, vil kunne afhente den på Mosevej på arealet ned mod søen overfor nr. 6.

 

Ad.: 10.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

 

Ad.: 11.

Bestyrelsen har ingen forslag.

 

Ad. 12.

Mia Stoltze, Frants Bilde Kjeldsen og Martin Hedegaard blev foreslået til bestyrelsen. De blev alle tre valgt med akklamation.

Som suppleanter blev Britt Øllgaard og Erik Gross valgt.

 

Ad.: 13.

Folmer Pultz og Ida Damborg blev valgt til henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

 

Ad.: 14.

Flere af de fremmødte roste bestyrelsen og ikke mindst legepladsudvalget for arbejdet i det forgangne år.

Ordstyrer Finn V. Christensen takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til den konstituerede formand, der takkede ham for veludført arbejde som ordstyrer.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet sædvanen tro med nogle snitter og efterfølgende kaffe. Houstrup den 14. april 2022.

 

Finn V. Christensen:  Dirigent

Peter Kristensen:  Formand

Mia Stoltze:  Kasserer

Mogens Eskesen:  Bestyrelsesmedlem

Frants Bilde Kjeldsen:  Referent/sekretær

Martin Hedegaard:  Bestyrelsesmedlem