houstrup logo

 

Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet i Sommerhusbyen Houstrup fredag den 24. juni 2022 kl. 17.00 til kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Regnskab.

2. Udskiftning af ulæselige skilte.

3. Status på projekt sø.

4. Status på Østrigske fyrretræer ved søen.

5. Evaluering af årets strandrensning og næste års fordeling af arbejdsopgaver.

6. Status på jubilæumsfest.

7. Japansk pileurt.

8. Dialogmødet er flyttet til efteråret. Ingen dato endnu.

9. Orientering om kommende affaldsordning i sommerhusområderne.

10. Opdatering af ejerliste. Hvad gør vi for at få flere til at skrive mailadresser og telefonnumrene?

11. Suppleanterne til bestyrelsen.

12. Eventuelt.

 

Referat:

Til stede til bestyrelsesmødet: Peter Kristensen, Mia Stoltze, Mogens Eskesen, Martin Hedegaard og Frants Bilde Kjeldsen.

Fraværende: Ingen.

 

Ad.: 1

Mia Stoltze orienterede kort om status for regnskabet medio juni 2022. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Ad.: 2

Flere af de oprindelige skilte med vejnavne og husnumre er ved at være udtjente, hvorfor de bør udskiftes. De enkelte bestyrelsesmedlemmer meddeler tilbage til Peter Kristensen herom, der herefter sørger for udskiftning/fornyelse, hvor det er påkrævet.

 

Ad.: 3

Efter en længere drøftelse af de fremtidige forhold af arealerne omkring søen, var Bestyrelsen enig om, at der bør udarbejdes en plan for arealernes fremtidige vedligehold mm. Bestyrelsen ønsker, at der nedsættes en arbejdsgruppe af interesserede grundejere i området, der kommer med et oplæg til førstkommende generalforsamling.

Interesserede grundejere kan henvende sig til Mogens Eskesen på tlf.: 71783713.

Frants Bilde Kjeldsen lægger et opråb på foreningens hjemmeside og på Facebooksiden ”Sommerhusbyen Houstrup Info”.

Peter Kristensen prøver ved lejlighed at finde/lokaliserer skelpælene, der afmærker arealet omkring søen.

 

Ad.: 4

Det er Bestyrelsens indtryk, at initiativer med en Østrigs Fyr i forbindelse med foreningens jubilæum, er blevet taget godt imod. Der er fortsat ca. 100 fyr, der ikke er blevet afhentet.

Bestyrelsen takker samtidig Martin Hedegaard for at have passet fyrtræerne med vand her i den tørre periode.

 

Ad.: 5

Det er Bestyrelsens opfattelse, at årets strandrensning er forløbet tilfredsstillende. En eventuel lidt anden arbejdsfordeling mellem de involverede parter tages op på et senere tidspunkt.

 

Ad.: 6

Mogens Eskesen gav en kort orientering om forløbet af den kommende jubilæumsfest. Der er nu sat skilte op i området, hvor der inviteres til festen. Det konkrete program for festen annonceres senere.

 

Ad.: 7

Japansk Pileurt findes enkelte steder i området – blandt andet ved Din Forsynings pumpestation for enden af V. Hennebysvej. Peter Kristensen henvender sig til Din Forsyning med henblik på at få dem fjernet fra grunden.

 

Ad.: 8

Dialogmødet i foråret mellem de enkelte sommerhusgrundejerforeninger og Varde Kommune er blevet udsat. Ny dato er endnu ikke meldt ud.

Mogens Eskesen deltager i et eventuelt kommende dialogmøde.

 

Ad.: 9

Peter Kristensen orienterede kort om mail fra Din Forsyning vedrørende den kommende affaldsordning sommerhusområderne i Varde Kommune.

Ordningen træder i kraft i efteråret 2024.

Frants Bilde Kjeldsen lægger orienteringen på foreningens hjemmeside.

 

Ad.: 10

Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste medlemmerne til, at få ejeroplysningerne på foreningens hjemmeside ajourført.

Frants Bilde Kjeldsen kontakter foreningens webmaster, med hen blik på, at få udarbejdet en vejledning til brug af foreningens hjemmeside, der lægges på foreningens hjemmeside og på Facebooksiden ”Sommerhusbyen Houstrup Info”.

Mogens Eskesen havde nogle overvejelser om, at foreningens hjemmeside er lidt ”tung” at bruge. Mogens Eskesen konkretiserer det på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad.: 11

Martin Hedegaard stillede forslag om, at suppleanterne til bestyrelsen deltog i fremtidige bestyrelsesmøder. Forslaget kunne bestyrelsen tilslutte sig.

Peter Kristensen kontakter de to suppleanter.

 

Ad.: 12

Martin Hedegaard orienterede om, at der var parkeringsproblemer ved legepladsen og ved Mosevej/V. Hennebysvej.

 

Næste bestyrelsesmøde fredag den 30. september 2022 kl. 17.00 til kl. 19.00 hos Frants Bilde Kjeldsen, Lundvej 41, 6800 Varde.

 

Referent: Frants Bilde Kjeldsen. 24062022

 

Peter Kristensen - Formand

Mia Stoltze - Kasserer

Mogens Eskesen - Bestyrelsesmedlem

Martin Hedegaard - Bestyrelsesmedlem