Generalforsamling i sommerhusbyen Houstrup

Skærtorsdag d. 18. april 2019

Det var en skøn solskinsformiddag – og klokken nærmede sig 10. Et kvarter før begyndte generalforsamlingens deltagere at nærme sig restaurant Stausø, hvor den traditionsrige og ovenud hyggelige generalforsamling som vanligt skulle afholdes.  Der var et sammenrend af  forårsstemte gæster så det var en fryd, og kl. godt 10 var alle ankommet og seancen kunne tage sin begyndelse.  Ud af 259 husstande var der mødt 53 stemmeberettigede op, så fremmødet var ca. 20%. Men salen var stopfyldt, så hvis alle var kommet, måtte der lejes et cirkustelt.

 

Formanden Birgitte Christiansen bankede på glasset og åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til alle.  Hun gik straks over til punkt 1, og her kommer så en gennemgang af samtlige 12 dagsordenspunkter:

 

ad 1: Valg af dirigent
Som dirigent blev foreslået og valgt Finn Vallebæk – som ikke var helt nybegynder i hvervet.
Og nu skulle forsamlingen synge en sang, som var et  hyldestdigt til det storslåede område Blåbjerg. Med smukkeste stemmer lykkedes det generalforsamlingen at afsynge denne hymne.
 
ad 2: Valg af stemmetællere
Stemmetællerne blev John Rasmussen og Hans
 

ad 3: Bestyrelsens beretning

Birgitte Christiansen påbegyndte sin beretning om foreningens virke i det forgangne år. Hun startede med at overrække en vingave til Leif Høj, som tak for hans store engagement og hjælpsomhed ved foreningens arbejde med grundvandssænkningsanlægget. Hun kom ind på at samarbejdet med Varde kommune og naturstyrelsen var blevet meget bedre, og der er bl.a. indgået aftale om at dele udgifterne til vedligeholdelse af grøfterne op til skoven. Tonen mellem naturstyrelsen og vores forening er blevet meget bedre.

Legepladsudvalget arbejder fint – der er sået græs på volley-ball banen – og indgået en vedligeholdelsesaftale med Blåbjerg leg om, at de kontrollerer legepladsens redskaber, så de til enhver tid  overholder lovens bestemmelser. Trampolinen har vi desværre måttet sige farvel til, idet der skulle sidde en vagt, hver gang legepladsen var i brug. Er nogle interesserede i at overtage en gratis trampolin, kan den afhentes hos vor entreprenør i Nr. Nebel. Vejudvalget har aftalt reglerne for skrabning af vejene med Varde kommune. Stamvejene skrabes 3-4 gange årligt – de store stikveje en gang årligt og de små veje må ejerne selv vedligeholde, idet maskinerne ikke kan komme derind. Men benyt de udlagte depoter af sten og grus til dette formål.

Der er vedtaget en ny lov omkring persondata, hvilket har bevirket, at hjemmesiden skulle justeres, og at vi alle efterfølgende skulle tilmelde os til hjemmesiden igen. Tavlen på legepladsen volder os stadig problemer. Vi har derfor besluttet at tage den ned igen.

Det er dejligt at se, at grenene langs vejene er ved at forsvinde – takket være vejformændene.  I det hele taget bliver der ryddet gevaldigt op i hele området, og mange af de gamle træer på grundene forsvinder. 

Træer ved søer og langs åen var efterhånden ved at gro sig alt for store, og da det er vores ansvarsområde bestilte vi en stor maskine, der kom og kværnede det hele til kompost. Vi har haft en arbejdsdag, hvor vi fældede en del træer langs åen – bl.a. med hjælp af en nabotraktor. Tak Hans. Hvad angår postkasserne har vi en udfordring, idet postkasseskurets fremtid er  noget usikker, da Esmark flytter sit hovedkvarter længere mod stranden. Vi har taget en kontakt til campingpladsen, og der var man ikke uvillig til at finde en løsning, der tilgodeså både Frydenlund og vort område. Men lad os nu se, hvad der skal ske med hele området. Engvejen 20 spurgte om hvor man kunne få hjælp til reparation af postkasser, der var i uorden og svaret var Optima i Nr. Nebel. Det kan jo blive en dyr affære, hvis alle postkasser skal indkøbes på ny, men måske kan de gamle genbruges. Fortsat har vi en hjertestarter i samarbejde med   campingpladsen og Hejbøl. Den er sat op ved Houstrup Camping. Hjerteløberne har været på kursus i anvendelse af hjertestarteren. På forespørgsel om, hvordan man fik fat i disse hjerteløbere var svaret, at Falch lå inde med alle navnene på hjerteløberne, så man kontakter lynhurtigt Falck for at få at vide, hvor den nærmeste bor i forholdt til den forulykkede. En del snak har der været om udvidelsen af militærets øvelsesområde. Der har været et møde i Oksbøl, for at oplyse om de nye tilstande, men beslutningen var truffet – der var ikke noget borgerne kunne sætte spørgsmålstegn ved. Militæret kan nu afholde øvelser op til 28 dage om året. Vi kan forvente, at der kommer lydelige tilkendegivelser fra kanonskydning fra Nymindegab til Kallesmærsk hede, og at der vil blive etableret kampvognskørebaner gennem hele vort område. Men det var ikke bestemt hvor disse skulle placeres. Vejen til stranden bliver sandsynligvis ikke lukket.

M.h.t grene og anden planteaffald, kan man komme af med dem i ugerne 15-17 på grenplad- sen Houstrupvej 91.

Som vanligt havde vi strandrensning sammen med Frydenlund og Guldvangen. En fin dag.

Arrangementer i 2019: Strandrensning 1. juni kl. 10.00 – Forslag til tur til Tipperne – er det noget bestyrelsen skal arbejde videre med? 

 

ad 4 – 5: Fremlæggelse af regnskab og budget
Lars Bæk fremlagde - kunne man fornemme -  med en vis stolthed og tilfredshed regnskabet, som var omdelt ved bordene. Han forklarede lidt om årsagerne til årets overskud, noget med kontingentforhøjelsen og noget med, at nogle budgetterede udgifter var blevet lidt billigere. Der var henlagt 200.000 kr. til grundvandssænkningsanlæg som planlagt, og det så i det hele taget ikke særligt sort ud for foreningens finanser. Regnskabet blev godkendt med  applaus.
Dernæst blev budgettet gennemgået for kommende regnskabsår, og dette blev ligeledes godkendt med bifald. 

 

ad 6: Forslag til kontingent og evt. henlæggelse til konto for grundvandssænknning
Forslag til kontingent for 2019 på 1500 kr. – blev godkendt
Forslag til henlæggelse til grundvandssænkningsanlægget kommende år: 200.000 kr.
Blev ligeledes godkendt
 
ad 7: Indkomne forslag
Ingen forslag var indløbet fra foreningens medlemmer
 
ad 8: Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen har ingen forslag
 
ad 9: Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen
Lars Bæk blev genvalgt
Morten Meedom blev genvalgt
Judith Yde Petersen er ikke på valg
Mia Stoltze er ikke på valg
Formanden modtager ikke ganvalg
Som nyt medlem af bestyrelsen blev foreslået Peter Kristensen – og han blev valgt.
Suppleanterne Per Johansen og Iben Meyer blev genvalgt.
 
ad 10: Valg til revisor og revisorsuppleant
Både revisor Folmer Pultz og revisorsuppleant Tom Jepsen blev  genvalgt
 
ad 11: Valg af ad hoc udvalg til specifikke emner
De forskellige ad hoc udvalg til specielle opgaver fortsætter deres arbejde – dog indstiller 
grundvandssænkningsanlægsudvalget sit virke.. Birgitte Christiansen indtræder i jubilæumsudvalget, der skal påbegynde forberedelsen af 50-års jubilæet i 2022,  og fortsætter i legepladsudvalget       
 
ad 12: Eventuelt
En garvet sommerhusbeboer ville vide, hvad der egentlig var i vejen med grundvandet her i området, og han fik en længere og grundig forklaring med masser af eksempler, hvad der kunne være sket visse steder, hvis ikke der var blevet gjort noget ved sagen. Det endte med, at flere syntes, der var vist ”rettidig omhu” ved at påbegynde dette store anlægsarbejde.
 

Lars Bæk kom nu frem og roste den ”gamle” bestyrelse for at  have haft mod og mandshjerte til at foreslå et så udgiftskrævende anlægsarbejde. Og da denne bestyrelse så gik af for 4 år siden, havde man store udfordringer, da det ikke var helt let at finde en hel ny bestyrelse. Langt om længe lykkedes det, og der blev valgt 4 personer, der ikke havde ret meget kendskab til arbejdet i grundejerforeningers bestyrelser.( Ydermere blev formanden en kvinde.) Så det var med bange anelser, fortsatte Lars Bæk, at de påbegyndte arbejdet. Det viste sig, at det gik over al forventning – og den afgående formand – Birgitte Christiansen - fik mange roser for sin indsats som formand – og ligeledes fik hun en vingave fra foreningen, der overraktes af Lars Bæk med dertil hørende højlydte ovationer.

Jette Krog – Fyrrekrogen – kom -  i forbindelse med strandrensningen -  ind på, at det var drønirriterende med alle de hestepærer, der efterhånden lå på stranden. Svar: Det var blevet drøftet flere gange med naturstyrelsen, men den bedste taktik ville være at  tage billeder af ”forbrydelsen”, og indsende dem til naturstyrelsen. Efter en forespørgsel hos de lokale hesteudlejere meldte de hus forbi, idet deres dyr havde ”udtømt sig” før de blev udlejet, så det måtte være fremmede heste. der havde været på tur uden pose. På foreningens hjemmeside er et opslag, der fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man oplever slige unaturlige (uhumske) foreteelser. 

 Generalforsamlingen var ved at være ved vejs ende – folk var ved at blive brødflove og tørstige – så formanden afsluttede med at sige, at nu gik hun ud og kundgjorde for  køkkenet, at deltagerne var klar til smørrebrød og ostemadder – og i øvrigt takkede hun for god ro og orden og dirigenten for veludført arbejde.

Smørrebrødet blev serveret, og det var som sædvanligt nogle rigtigt velsmurte og velbelagte stykker brød, der blev indtaget med stor iver og megen hyggesnak,

Carl F.Petersen (sekretærvikar)