houstrup logo

Referat af bestyrelsesmøde d. 10/01 hos Judith

               Hele bestyrelsen var til stede. 

  • Nedfældning af og fordeling af bestyrelsens opgaver, eksempel (brugerråd osv.) Hertil må I gerne gøre jer tanker, om de opgaver der er.
 
På næste bestyrelsesmøde nedskrives alle opgaver, ligesom vi noterer, hvem der tager sig af hvad. Evt. laves et årshjul, ligesom ad hoc-opgaver fordeles.
 
  • Info om gennemgang af grøfter NS.
En snak om problemer med vand fandt sted. Vores aftale med Naturstyrelsen fortsætter som tidligere.
 
  • Deltagelse vedr. generalforsamling.

Morten kan ikke komme, han laver et PowerPoint til formandens beretning. Vi prøver at fordele opgaverne mellem de øvrige medlemmer af bestyrelsen, og beder Birgitte orientere om legepladsudvalgets arbejde.

Peter laver et oplæg om grøfter og prøver at lave en prioriteret liste over, hvad der skal renoveres på grundvandssænknings siden.

  • Regnskab 2019 og budget for 2020

Regnskabs udkast er tidligere udsendt. Lars gennemgik regnskabet for 2019. Resultatet er et pænt overskud på niveau med det budgetterede.

          

Mia havde lavet et budget for 2020, som hun uddelte og gennemgik. Bestyrelsen gik ind for hendes forslag.

  • Kontrakten med købmand Hansen (postkasser). Ikke noget nyt.
  • HD fældning

Fældningen er afsluttet. Flere end forventet tog i mod tilbuddet.

 

Der ser fint ud overalt.

 

  • Generalforsamlingen er den 9/4. Eventuelle forslag til general-forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 27/2.

 

Behovet for 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev drøftet

 

  • Næste bestyrelsesmøde: fredag den 13/3 kl. 16 hos Peter.

Referent Judith Yde Petersen