houstrup logo

Referat af bestyrelsesmøde i Houstrup Grundejerforening

fredag den 12/6 2020 kl 19.00, hos Peter Borkvej 70.

 

Hele bestyrelsen var til stede, og vi drøftede den usædvanlige situation, vi var havnet i pga. forsamlingsforbud og Corona.

Generalforsamling

Det blev bestemt, at vi vil indkalde til generalforsamling sidst i august, så vi kan få foreningens budget og regnskab behandlet. Ligesom der også er valg af 2 nye medlemmer til bestyrelsen.

Et medlem har vist interesse for at blive valgt, men vi efterlyser stadig en kandidat.

 

Dersom antallet af personer i en forsamling stadig er begrænset til den tid, kan vi blive nødt til at nøjes med én deltager fra hver husstand og bede om tilmelding til arrangementet, men herom senere.

 

Grundvandssænkning på Rohdes vej 

Grundet problemer med vand i området er der indhentet tilbud på arbejdet, og der afventes høringssvar og VVM-undersøgelse. Det forventes at arbejdet kan sættes i gang i september.

Se nærmere beskrivelse af det påtænkte arbejde i opslag på hjemmesiden.

 

Opgravning af søen og sænkning af rør

Der er indhentet tilbud på arbejdet. Bestyrelsen godkendte tilbuddet, og opgaven igangsættes snarest.

 

Legepladsen

Der har været afholdt arbejdsdag og legepladsen har nu fået en stor fin sandkasse.

Bestyrelsen vil gerne have et overslag hvert år over forventede udgifter, så disse kan medtages i budgettet.

Morten orienterede udvalget, og vi takkede for den fine indsats.

 

Regnskab

Mia gennemgik regnskabet pr 12/6, det ser ganske fint ud.

 

Orientering

Formanden er blevet kontaktet af militæret. Der bliver gjort alt, hvad de kan, for at genetablere de områder, der blev skadet ved øvelsen i efteråret. Fremover vil de, så vidt muligt begrænse ødelæggelserne.

Hede Danmark er blevet kontaktet ang. tidspunktet for fjernelse af de fældede træer. 

Morten rykker for at få en afklaring.

Alle veje er blevet slæbt, og grusbunkerne er fyldt op, så der er mulighed for at man selv kan foretage småreparationer.

På trods af flere henvendelser til de implicerede medlemmer, er der enkelte steder stadig problemer med beskæringen af træerne ud til vores fælles veje. 
Der skal være uhindret adgang for store brand og skraldebiler på alle veje.
For at dette kan blive effektueret vil kommunen sørge for den nødvendige beskæring – for grundejerens regning – Se reglerne på Varde Kommunes hjemmeside.

 

Referent Judith Yde Petersen