houstrup logo
Grundejerforeningen ”Sommerhusbyen Houstrup”

 

Referat af generalforsamling

søndag den 30 august 2020

 

Endelig oprandt dagen hvor det, på trods af Covid 19, kunne lade sig gøre at afholde årets generalforsamling med næsten 5 måneders forsinkelse.

Fra foreningens 259 parceller var der fremmødt 39 personer heraf 21 stemmeberettigede medlemmer + en ved fuldmagt.

Efter formandens velkomst blev vi enige om ikke at synge den vante sang, da dette ville kræve en Covid opstilling med 2 meter til sidemanden.

Morten tændte for et fint Power point, og vi gik over til dagsordenen:

 

ad 1

Finn Vallebæk blev valgt som dirigent og godkendte hurtigt 1 fuldmagt.  Ligesom han slog fast, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

ad 2

John Rasmussen og Hans Hansen blev foreslået og valgt som stemmetællere med akklamation.

 

ad 3

Formanden – Morten Meedom - berettede om arbejdet i bestyrelsen og i diverse udvalg i det forgangne år.

Vi har en sund økonomi, som kassereren senere vil berette om.

Coronaen har påvirket arbejdet og bl.a. strandrensningen er blevet helt aflyst.

Hjemmesiden og facebooksiden blev nævnt. Morten vil lægge et link på vores facebookside, så man derfra kan logge på hjemmesiden.

Hede Danmark vil igen komme med tilbud om træfældning i 2021. Mange havde benyttet sig af ordningen i foråret.

Grenaffald kan afleveres på grenpladsen 2 gange årligt. Pladsen holder åbent igen i uge 41-43.

Esmark har doneret sand til den nye sandkasse på legepladsen – Birgitte uddyber senere om legepladsudvalgets arbejde og tanker.

Militær i området: Varde Kommune har fået en del høringssvar, som der skal handles på. Men pga. Coronaen er behandlingstiden trukket ud. Formanden for Frydenlund vil melde tilbage til os, i løbet af september, når han ved mere. Der er planlagt en ny militær øvelse fra den 21. sept. til den 2/10 i år.

Købmand Hansen har købt grunden med vores postkassehus.

Vi har fået lov til at lade postkasserne blive stående.

 

Beretningen blev godkendt med akklamation.
Bemærkninger fra mødedeltagerne til beretningen.
Strandrensning – god idé med en kasse på stranden med poser til affald.

Militærøvelser. Samarbejde med Klinting Vandværk angående de forvoldte skader, blev foreslået.

En vis undren over, at militæret har planlagt øvelse igen i næste måned; mon militæret er hævet over Corona restriktionerne??

Grene må ifølge brandmyndighederne ikke lægges i skel i over ca. 1 meters højde, brug grenpladsen, når den åbner.

 

Ad 4

Regnskabet blev godkendt efter Lars Bæks gennemgang.

Leif Høj bemærkede, at vi skal huske de 40.000 kr. (+fremskrivning), som kommunen skal betale til punkt vedligeholdelse af grundvandssænkningsanlægget.

John Rasmussen gav et cadeau for et flot regnskab og forudseenhed.

 

Ad 5

Mia gennemgik budgettet for 2020, der blev godkendt med applaus.

 

Ad 6

Bidraget til foreningen for 2021 foreslås til 1500 kr.

På konto til grundvandssænkning foreslås indsat 200.000 kr.

Begge forslag blev vedtaget.

 

Peter gennemgik reglerne for beskæring af træerne ud mod vejene, og opfordrede til, at alle tjekker om minimums højde og brede er i orden, så store biler kan køre uhindret, og det er muligt at passer modkørende biler uden problemer og ridser i lakken.

Husk, der skal være en rabat på en meter, og den må ikke være for høj, da vandet så ikke kan løbe af vejen.

Arbejdet med udskiftning af rørene til grundvandssænkning på primært Rohdes vej og Engvejen, udføres i uge 38-39, der vil noget af tiden være lidt problemer med at køre på Rohdesvej, så der må parkeres på Engvejen eller V. Hennebysvej.

Det konstateredes, at de nye rør der er lagt ned virker efter hensigten.

 

Birgitte Christensen orienterede om legepladsudvalgets arbejde.

Legepladsen tilgodeser nu børn i alle aldre, og det godt arbejdende udvalg har planer om at det næste tiltag skal være en Petangbane, så der også er lidt til voksne ”legebørn”.

Legepladsen bliver brugt rigtigt meget, og gæster fra andre områder strømmer til, så der af og til er problemer med parkeringen i området.

Mange roser og klapsalver til legepladsudvalget.

 

Festudvalg – 50-års jubilæum i 2022.
Udvalget foreslår, at vi holder festen i vores eget område med telt på legepladsen.
Der arbejdes videre med planlægningen, og udvalget modtager gerne input med fortællinger og små anekdoter fra området.
Klap – klap – klap- vi glæder os til festen!!

 

Ad 7 og 8

Ingen forslag, hvorfor vi hurtigt gik videre.

 

Ad 9

Frands Bilde Kjeldsen blev valgt, Mia Stoltze blev genvalgt, og da det ikke væltede ind med forslag modtog Judith Petersen genvalg for et år.

Suppleanter blev Per Johansen og Hans Hansen.

 

Ad 10

Folmer Pultz og Tom Jepsen blev genvalgt til hhv. revisor og revisorsuppleant.

 

Ad 11 evt.

Leif Høj :Vil slå et slag for, at vore deklarationer, hvoraf nogen er fra 1968 bliver lagt ud på hjemmesiden, og at der bliver taget affære, når nogen bryder reglerne, det kan ikke være meningen, at eventuelle naboer til regelbrydere skal påpege uregelmæssigheder. Desværre er der nogen, der er ligeglad med reglerne.

Mia: når man køber et hus følger deklarationerne med fra ejendomsmægleren, så der er ingen undskyldning for ikke at kende dem.

Kommunen er forpligtet til at tage affære, hvis der er bygninger, der er placeret forkert. Henvendelse til teknisk forvaltning.

Grete Rasmussen: søen på Mosevej er ved at gro til igen ligesom lidt vedligehold af øen i søen også trænger. Der bør slås en sti, så man kan finde borde-bænke sættet.

Finn gav ordet tilbage til formanden, der takkede ham for den vel udførte post som ordstyrer.

Morten takkede Lars for hans indsats i bestyrelsen, og overrakte ham en lille ting.

Lars fortalte derpå om sine år i bestyrelsen. Han fremhævede den gode stemning og solidaritet i foreningen.

Og så var der tid til nydelsen af den kulinariske afslutning af generalforsamlingen, og der blev serveret nogle særdeles velsmurte snitter med efterfølgende kaffe.    

       

Judith Yde Petersen/referent