Bestyrelsesmøde i Sommerhusbyen Houstrup fredag den 09. oktober 2020 kl. 17.00

Dagsorden:

 1. Velkommen til Frants
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Orientering vedr. GVS Rohdes vej, Økonomi mv
 4. Bestyrelsen har modtaget en anmodning om erstatning i forbindelse med gravearbejdet på Rohdes Vej.
 5. Søen
 6. Grene langs veje (eks. Engvejen)
 7. Slæbning af stikveje
 8. Legeplads punkter
 9. Bravo Lion
 10. Strandrensning punkt 3 fra vedhæftet fil ”referat fra fællesmødet” Læs gerne resten.
 11. Evt.

Referat:

Hele bestyrelsen var mødt. Morten Meedom, Mia Stolze, Judith Yde Petersen, Peter Kristensen og Frants Bilde Kjeldsen.

Ad.: 1

Frants Bilde Kjeldsen blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad.: 2.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand Morten Meedom,

Kasserer Mia Stolze,

Sekretær Frants Bilde Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem Judith Yde Petersen og

Bestyrelsesmedlem Peter Kristensen.

Ad.: 3.

Peter Kristensen orienterede om arbejdet med grundvandssænkningen ved Rohdes vej, der nu er afsluttet. Den gennemførte grundvandssænkning ser ud til at have den ønskede effekt. Økonomien i projektet ligger inden for det budgetterede.

Grundet høring og en VVM – redegørelse blev projektet forsinket en lille uges tid.

Ad.: 4.

Bestyrelsen kontakter den berørte husejer og Esmark med henblik på at finde en løsning på det rejste krav.

Ad.: 5.

Morten Meedom aftaler nærmere om rydning ved søen, herunder klipning af græs mm ned til det opstillede borde/bænkesæt.

Ad.: 6.

Naturstyrelsen har ryddet træer på sydsiden af grøft 3. Morten Meedom kontakter Naturstyrelsen om efterfølgende oprydning, idet det bør ske i dialog med de enkelte private grundejere.

Bestyrelsen opfordrer endnu engang de enkelte grundejere til klipning af beplantningen langs vejene, som for eksempel Engvejen, Vester Hennebys Vej og Houstrup Strandvej, som nærmere beskrevet og annonceret ved flere lejligheder af Varde Kommune.

Det er den enkelte grundejers pligt, at sikre fri passage på vejene, så for eksempel renovationsbilerne uhindret kan køre på de enkelte veje i området.
Det gælder også stikvejene.
 

Skulle en enkelt lodsejer eller flere ikke følge Varde Kommunes anvisninger, kan det betyde, at renovationsspandende ikke bliver tømt til stor gene for en enkelte sommerhusejer, men jo også til stor gene for de enkelte lejere.

Ad.: 7.

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en sommerhusejer på Jens Thomsens Vej om slæbning af vejen. Bestyrelsen har besvaret henvendelsen. 

Ad.: 8.

Bestyrelsen har noteret sig, at Legepladsudvalget fremsender oplæg/ønsker til det samlede budget.

Ad.: 9.

Morten Meedom orienterede kort om den nu afsluttede militærøvelse Bravo Lion. Skaderne på naturen har ikke haft et nært så voldsom forløb som sidste år, hvilket blandt andet skyldes det mere tørre efterår.

Ad.: 10.

Udsat til næste møde i bestyrelsen.

Ad.: 11.

Morten Meedom undersøger muligheder for at bevare den etablerede overgang over klitterne ved parkeringspladsen ved Houstrup Strandvej.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 08. januar 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00 hos Frants Bilde Kjeldsen, Lundvej 41, 6800 Varde.

Referent: Frants Bilde Kjeldsen.

19102020.