houstrup logo

Dagsorden til bestyrelsesmødet fredag den 26. februar 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00.

Dagsorden:

  1. Budget & regnskab samt Cvr. skift Lars-Morten vedr. indtægt fra transformatorstation v/Mia
  2. Info om tilstand af afgrøfter efter oprensning v/Peter
  3. Kommende generalforsamling
  4. Strandrensning d 15/5 kl. 10,00. Tilsagn hjælper Birgitte og Johnni
  5. Legeplads budget. Petanquebane Pris ca. 21.500,00 kr. En gravko til sandkassen (se nedenfor) Pris ca. 1100,00 kr. Fliser under det sidste sæt bænke. Pris kun lidt sand, da vi har genbrugssten. De forventer at vi forventningsafstemmer med dem.
  6. Fælles møde d 6/4 i Blåvand indtil videre
  7. NS grøfter mod syd. Aftaler fremover – de kontakter ikke os om vores aftale (Hvordan står det til med grøfterne mod syd - Peter)
  8. Mail fra byrådsmedlem vedr. Bravo Lion. Til fælles foreningerne.

Referat:

Hele bestyrelsen var mødt. Morten Meedom, Mia Stolze, Judith Yde Petersen, Peter Kristensen og Frants Bilde Kjeldsen.

Ad.: 1

Mia gennemgik kort regnskab og det kommende budget, der kun gav anledning til enkelte bemærkninger og justeringer.

Legepladsudvalgets ønske om midler til en petanquebane er indarbejdet i budgettet. Mia orienterer Birgitte.

Ad.: 2.

Peter orienterede om tilstanden af grøfter efter oprensning. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad.: 3.

Afholdelse af årets generalforsamling blev drøftet. Grundet det gældende forsamlingsforbud rykkes generalforsamlingen til søndag den 13. juni 2021. Mia aftaler nærmere med Restaurant Stausø.

Dagsorden til generalforsamlingen skal udsendes senest 14 dage før mødet til foreningens medlemmer og offentliggøres på foreningens hjemmeside. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. Morten orienterer medlemmerne om den ændrede mødedato.

Ad.: 4.

Strandrensning søges afholdt som planlagt søndag den 15. maj 2021 kl. 10.00 med mindre de på det tidspunkt gældende Covid 19 restriktioner forhindrer dette.

Mia aftaler nærmere med Restaurant Stausø om forplejning, og hvad de i givet fald kan levere. Birgitte og Johnni tager sig af det praktiske med borde mm sammen med repræsentanter for Grundejerforeningen Guldvangen, der står for øl og vand. Mia orienterer Birgitte. Morten kontakter Guldvangen.

Ad.: 5.

Legepladsudvalgets oplæg til budget blev kort drøftet. Udgifterne på kr. 21500,00 til petanquebane indgår som beskrevet under pkt. 1 i det kommende budget, og er dermed op til generalforsamlingens beslutning. De øvrige ønsker fra Legepladsudvalget giver ikke anledning til bemærkninger.

Morten kontakter Varde Kommune angående legepladstilsyn i fremtiden.

Ad.: 6.

Afventer nærmere info.

Ad.: 7.

Der arbejdes hen imod en ændring af den gældende aftale, så kontakterne sker efter behov.

Ad.: 8.

Drøftet. Peter undersøger hvem der ejer Houstrup Strandvej, og om der foreligger en plan for vedligehold af vejen.

Der er ønsker om fastholdelse af den midlertidige overgang til stranden. Et ønske der tilsyneladende vil være svært at imødekomme. Morten retter henvendelse til de rette myndigheder.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 23. april 2021 kl. 16.30 til 19.00 hos Morten Meedom, Th. Nielsens Gade 20, 7400 Herning. 

Parkering anbefales i Monradsgade.

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

26022021