Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet
fredag den 23. april 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00.
 

Dagsorden:

 1. Opfølgning på cvr. nummer mm, v/Mia
 2. Regnskab og budget, v/Mia
 3. Fællesmøde tirsdag d 11 maj, v/Morten
 4. Sag om træfældning Skelvejen/Fyrrekrogen, v/Morten-Peter
 5. Sag om hestehold, v/Peter
 6. Vejslæbning, v/Peter
 7. Esmark, v/Morten
 8. Generalforsamling den 13. juni 2021 v/Morten
 9. Strandrensning
 10. Nyt bestyrelsesmedlem, info Judith
 11. Eventuelt.

Referat:

Hele bestyrelsen var mødt. Morten Meedom, Mia Stolze, Judith Yde Petersen, Peter Kristensen og Frants Bilde Kjeldsen.

Ad.: 1.

Mia orienterede om sagens stade. Mia arbejder videre med problematikken omkring adgang til foreningens cvr.

Ad.: 2.

Mia orienterede om foreningens regnskab og budget for det kommende år. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen arbejder på en prioriteret liste for de kommende grundvandssænkninger.

Ad.: 3.

Der er aftalt fællesmøde den 11. maj 2021 og dialogmøde den 08. juni 2021. Morten og Peter deltager i fællesmødet og Morten og Mia deltager i dialogmødet. 

Ad.: 4.

Bestyrelsen har fået en henvendelse om træfældning på Skelvejen/Fyrrekrogen. Sagen er overgivet til Hegnssynet af parterne, hvorfor bestyrelsen henlægger sagen.

Frants undersøger eventuelle servitutbestemmelser.

Ad.: 5.

Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende hestehold. Det er som udgangspunkt ikke lovligt og forudsætter derfor en dispensation fra Varde Kommune.

Peter har orienteret den pågældende grundejer.

Ad.: 6.

Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende vejslæb fra en grundejer. Henvendelsen blev drøftet.

Morten orienterer den pågældende grundejer om bestyrelsens drøftelser.

Ad.: 7.

Henvendelsen fra Esmark blev drøftet.

Morten melder tilbage til Esmark.

Ad.: 8.

Generalforsamlingen den 13. juni 2021 blev kort drøftet. Med de pt. aftalte lempelser i forsamlingsforbuddet, vil generalforsamlingen kunne gennemføres. Bestyrelsen vil dog allerede nu opfordre til, at der så vidt muligt kun møder et medlem pr. grundejer op til generalforsamlingen. 

Ad.: 9.

Strandrensningen den 15. maj 2021 er, efter aftale med Varde Kommune, aflyst på grund af Covid 19 og høje smittetal i Varde Kommune.

Ad.: 10.

Peter, Morten og Judith er på valg til bestyrelsen. Morten og Peter er villig til genvalg. Bestyrelsen ser frem til, at interesserede kandidater til bestyrelsesarbejdet vil melde sig.

Judith arbejder videre vedrørende en henvendelse angående bestyrelsesarbejdet.

Ad.: 11.

Ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 14. maj 2021 kl. 16.30 til 19.00 hos Mia Stolze, Sivvejen 6, 6830 Nørre Nebel. 

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

26042021