houstrup logo
 
Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet fredag
den 14. maj 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00.
 

Dagsorden:

  1. Regnskab og budget, v/Mia
  2. Generalforsamling den 13. juni 2021 v/Morten
  3. Opfølgning fra sidste møde
  4. Information
  5. Eventuelt.

Referat:

Hele bestyrelsen var mødt. Morten Meedom, Mia Stolze, Judith Yde Petersen, Peter Kristensen og Frants Bilde Kjeldsen.

Ad.: 1.

Mia orienterede om status for regnskab medio maj 2021. Årsregnskabet er sendt til revisor, så det er klar til godkendelse på generalforsamlingen. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad.: 2.

Den kommende generalforsamling, der er berammet til den 13. juni 2021 på Restaurant Stausø, blev drøftet. Morten udarbejder oplæg til dagsorden, der sendes til bestyrelsen forud for offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt forslag til et PowerPoint til brug ved bestyrelsens beretning.

På valg til bestyrelsen er Morten, Peter og Judith. Morten og Peter er villig til at modtage genvalg.

Ad.: 3.

Forskellige forhold blev drøftet, men der var enighed om, at der ikke var noget udestående fra sidste møde.

Ad.: 4.

Peter og Frants orienterede om fællesmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Varde Kommune. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Mia orienterede om Festudvalgets overvejelser om en eventuel markering af Grundejerforeningens ”50-års jubilæum”. Mia orienterer tovholderen for Festudvalget om bestyrelsens drøftelser.

Bestyrelsen har fra Energinet fået information om, at der anlægges El kabel i Blåbjerg Plantage i sommeren 2021. Arbejdet i Plantagen udføres periodevis fra medio maj 2021 til ultimo oktober 2021. Frants får informationen offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Ad.: 5.

I forbindelse med græsslåning af vores stier, er der enkelte stier, der har fået en profil, der gør det vanskeligt at slå dem forsvarligt. Peter aftaler nærmere med Hans og den lokale entreprenør med henblik på en udbedring.

Næste møde er søndag den 13. juni 2021 i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes kl. 08.30 på Restaurant Stausø. 

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

15052021