houstrup logo 1 kopi

 

Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet i

Sommerhusbyen Houstrup fredag den 20. august 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00.

 

Dagsorden:

 1. Evaluering af generalforsamlingen, optimering mv.
 2. Regnskab.
 3. Opsummering på Nem id og eventuelle regninger afledt heraf. 
 4. Oplysning om formandsskifte i nabo grundejerforeninger.
 5. Søen for enden af Engvejen.
 6. One drive/Dropbox.
 7. Træer på Sdr. Skovvej, v/Peter.
 8. Ændring af Facebook link på hjemmeside.
 9. Mail/e-Boks fra kommunen om opsummering af regler til grundejere.
 10. Grundvandssænkning og den fremtidige planlægning.
 11. Postkasser.
 12. Øvrige punkter.
 13. Eventuelt.

Referat:

Til stede til bestyrelsesmødet: Morten Meedom, Mia Stoltze, Peter Kristensen og Frants Bilde Kjeldsen.

Fraværende uden afbud: Mogens Eskesen.

Ad.: 1

Afviklingen af generalforsamlingen blev drøftet. Det er bestyrelsens opfattelse, at afviklingen forløb tilfredsstillende og gav ikke umiddelbart anledning til justeringer.

Afventer dog sidste underskrift af referat fra generalforsamlingen og det konstituerende møde.

Ad.: 2

Mia orienterede om status for regnskab medio august 2021. Med adgangen til foreningens e-Boks dukkede enkelte regninger op, herunder slæb af veje, hvilket giver en mindre afvigelse i forhold til budgettet. Herudover gav orienteringen ikke anledning til bemærkninger.

Ad.: 3

Formaliteterne med ændringer af foreningens Nem id er nu på plads og dermed også adgangen til foreningens e-Boks.

Ad.: 4

Morten oplyste, at der er sket formmandskifte i grundejerforeningen Frydenlund. Den nye formand er Torben Bøgeskov.

Ad.: 5

Oprydningen ved og omkring søen lader vente på sig. Morten har kontaktet entreprenøren og rykket for en snarlig igangsætning af arbejdet.

Ad.: 6

Morten orienterer Mogens om bestyrelsens brug af One drive/Dropbox.

Ad.: 7

Bestyrelsen har konstateret, at flere grundejere i større eller mindre omfang har træer/buske, der hænger ud over vejen, og som generer den kørende trafik.

Bestyrelsen skal derfor på det kraftigste henstille til den enkelte grundejer at beskære beplantningen i overensstemmelse med det brev alle grundejere har fået fra Varde Kommune i e-Boks. Alternativet er, at bestyrelsen ser sig nødsaget til at overgive sagen til Varde Kommune som myndighed.

Ad.: 8

I lyset af, at bestyrelsen får en del henvendelser fra grundejere, der ikke hører under vores grundejerforening, vil hjemmesiden blive suppleret med oplysninger om, hvilke veje, der tilhører grundejerforeningen Sommerhusbyen Houstrup. Morten sender oplysningerne om vejnavne til administrator af vores hjemmeside.

Ad.: 9

Bestyrelsen gør opmærksom på brev fra Varde Kommune, som alle grundejere i Sommerhusbyen Houstrup har fået i e-Boks om beskæring af træer/buske langs veje, terrænregulering mm.

Der vil blive linket til brevet på foreningens hjemmeside, hvis nogen mod forventning ikke skulle have set og læst det.

Ad.: 10

Blev drøftet. Ingen større aktuelle problemer.

Ad.: 11

Judith Yde Petersen har indtil videre stillet sig til rådighed, hvis den enkelte grundejer har problemer med postkassen. Foreningen ligger inde med enkelte reservedele til postkasserne.

Judith har sommerhus på Fyrrekrogen 25 og kan træffes på tlf.: 6136 0374 eller

Ad.: 12

Peter sikrer, at der opsættes et skilt ”Blind vej” ved indkørslen til Engvejen efter henvendelse fra nogle grundejere.

Morten orienterede om, at der medio oktober er fælles formandsmøde mellem sommerhusgrundejerne i Varde Kommune.

Ad.: 13

Det blev aftalt, at der på næste bestyrelsesmøde blandt andet skal drøftes de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver og bestyrelsens årshjul.

Vigtigt: Storskrald skal køres til genbrugspladsen på Kastkærvej i Nr. Nebel, der har åbent mandag til fredag 11.00- 17.00 0g lørdag og søndag 9.00 – 15.00.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 05. november 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00 hos Mia Stoltze, Ndr. Ullerupvej 2, 7323 Give.

Referent: Frants Bilde Kjeldsen.

20082021

Morten Meedom               Peter Kristensen               Mia Stolze               Mogens Eskesen

Formand                              Næstformand                   kasserer                   Bestyrelsesmedlem