houstrup logo

Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet i Sommerhusbyen Houstrup fredag den 05. november 2021 kl. 16.30 til kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Regnskab.

2. Renovering af stier og området omkring søen.

3. Erstatning i forbindelse med etablering af ny transformerstation.

4. Etablering af petanquebane.

5. Fælles grundejerforeningsmøde.

6. Udvælgelse af Naturnationalpark.

7. Nyt vinmølleprojekt ved Sønder Bork.

8. Spørgsmål om fældning af større træer, postkasser og vejslæb.

9. Grundvandssænkning.

10. Øvrige spørgsmål.

11. Opgavefordeling i bestyrelsen – nedfældning

12. Morten går ud af foreningen på sigt.

13. Eventuelt.

Referat:

Til stede til bestyrelsesmødet: Morten Meedom, Mia Stoltze, Peter Kristensen, Mogens Eskesen og Frants Bilde Kjeldsen.

Fraværende: Ingen.

Ad.: 1

Mia orienterede om status for regnskab november 2021. Der er enkelte mindre afvigelser i forhold til budgettet, men alt i alt ser det samlet set pt. tilfredsstillende ud. Herudover gav orienteringen ikke anledning til bemærkninger.

Ad.: 2

Peter orienterede om, at flere af stierne i området er blevet renoveret, så arbejdet med at vedligeholde stierne / slå græsset er blevet gjort mere fremkommeligt. Samtidig kunne Peter orientere om, at der er fjernet en del trærødder i området omkring søen, samt at området efterfølgende er blevet skårlagt.

Ad.: 3

Mia kunne oplyse, at formaliteterne omkring udbetaling af erstatning til foreningen endnu ikke er på plads. Der mangler forsat nogle formaliteter omkring underskrifter. Mia arbejder videre på sagen.

Ad.: 4

Etableringen af petanquebanen på legepladsen er nu, som vedtaget af generalforsamlingen, tilendebragt. Morten kontakter Esmark med henblik på at få det lovede tilskud overført til foreningens konto. Samtidig kontakter Morten Birgitte, så den endelige afregning af udgifterne til etablering af petanquebanen kan afsluttes.

Morten sørger for, at den nyetablerede petanquebane får omtale på foreningens hjemmeside.

Ad.: 5

Morten orienterede kort fra det årlige fælles grundejerforeningsmøde med Varde Kommune som vært. Mødet har mest karakter af en ensidig orientering fra kommunens side. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad.: 6

Bruttolisten er gået fra 23 til 21 mulige naturnationalparker. På baggrund af tilbagemeldinger til bruttolisten fra bl.a. de relevante kommunerne og ministerier samt de to nationale arbejdsgrupper for hhv. forskere og interessenter har Miljøministeriet besluttet, at bruttolisten reduceres med området Nyminde og Blåbjerg plantager samt området Skallingen og Ho plantager.

Ad.: 7

Bestyrelsen drøftede kort det offentliggjorte materiale om nye testvindmøller ved Sønder Bork, der består af 5 vindmøller, med en totalhøjde målt til højeste vingespids på op til 180 m. Vindmøllerne placeres sydvest for Sønder Bork i området, hvor der i dag er 19 møller. Området ligger i Ringkøbing – Skjern Kommune.

Bestyrelsen tog materialet til efterretning.

Ad.: 8

Bestyrelsen har fået en henvendelse om fældning af større træer. Morten orienterer den pågældende grundejer om de forskellige muligheder vedrørende træfældning.

Bestyrelsen har fået en henvendelse om postkasser. Frants får Judith – som den postkasseansvarlige - til at kontakte den pågældende grundejer.

Bestyrelsen har fået en henvendelse om vedligeholdelse af grusveje. Morten orienterer den pågældende grundejer om status.

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at de 3 grusdepoter er blevet fyldt op, hvis der er huller på stikvejene, der trænger til at blive fyldt op.

Ad.: 9

Bestyrelsen drøftede kort grundvandssænkning på en mindre del strækning af Engvejen. Spørgsmålet om den endelige beslutning blev udsat til senere, idet man ønskede at se, hvorvidt vejkassen det pågældende sted kan holde til vinterens nedbør.

Ad.: 10

Mogens ønskede en drøftelse af bestyrelsens håndtering af deklarationer – blandt andet med baggrund i en tidligere henvendelse fra en grundejer i området.

Det er forsat bestyrelsens opfattelse, ligesom formanden gav udtryk for på sidste generalforsamling, at bestyrelsen ikke skal agere ”politimyndighed”. Bestyrelsen er dog samtidig enig i, at bestyrelsen i den udstrækning den bliver bekendt med eller bliver gjort bekendt med tilsidesættelse af de gældende deklarationer vil indgå i en dialog med den eller de grundejere det drejer sig om, og i sidste ende også gøre myndighederne opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder.

Bestemmelserne for den enkelte grund kan eventuelt ses på www.dingeo.dk.

 Samtidig foreslog Mogens, at de enkelte bestyrelsesmedlemmers sommerhusadresser og telefonnumre fremgår af foreningens hjemmeside. I første omgang sikrer Frants, at oplysningerne om Mogens, Peter og Frants fremgår af hjemmesiden.

Det ændrer dog ikke på, at den officielle henvendelse til bestyrelsen er som anført på foreningens hjemmeside fortsat .

Ad.: 11

De enkelte bestyrelsesmedlemmer sender liste til Morten over de opgaver vedkommende hidtil har varetaget. Morten udarbejder et udkast/forslag til en fremtidig opgavevaretagelse og fordeling.

Ad.: 12

Morten har sat familiens sommerhus på Engvejen i Houstrup til salg. Foreningen skal derfor have ny formand. Morten fortsætter ind til videre som formand for bestyrelsen, men forventer at udtræde af bestyrelsen senest ved førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer derfor allerede nu de enkelte medlemmer til at overveje muligheder for at melde sig på banen som mulige nye kandidater til bestyrelsen.

Ad.: 13

Ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøder:

Fredag den 07. januar 2022 kl. 16.30 til kl. 19.00 hos Morten Meedom, Th. Nielsensgade 20, 7400 Herning, og Fredag den 18. marts 2022 kl. 16.30 til kl. 19.00 hos Mogens Eskesen, Sdr. Skovvej 40B, Houstrup, 6830 Nørre Nebel.

Referent: Frants Bilde Kjeldsen.

05112021

Morten Meedom - Formand
Peter Kristensen - Næstformand
Mia Stolze - Kasserer
Mogens Eskesen - Bestyrelsesmedlem