houstrup logo 

Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet i Sommerhusbyen Houstrup fredag den 04. februar 2022 kl. 16.30 til kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Generalforsamling 2022.
2. Kommende formand.
3. Ny til bestyrelsen.
4. Udfyldelse af årshjul.
5. Regnskab.
6. Status på områdets grøfter.
7. Jubilæumsfest.
8. Møde i Fællesudvalget.
9. Strandrensning.
10. Vedligeholdelse af arealer omkring søen ved Engvejen.
11. Facebook delt op.
12. Stormen Malik.
13. Henvendelse vedrørende vintervedligeholdelse af områdets veje.
14. Forslag til Varde Kommunes Turismestrategi.
15. Foreningens hjemmeside.
16. Eventuelt.
 

Referat:

Til stede til bestyrelsesmødet: Morten Meedom, Mia Stoltze, Peter Kristensen, Mogens Eskesen og Frants Bilde Kjeldsen.

Fraværende: Ingen.

 

Ad.: 1

Generalforsamlingen 2022 afholdes skærtorsdag den 14. april 2022 kl. 10.00 på Restaurant Stausø.

Dagsorden ifølge vedtægterne suppleret med blandt andet beretning fra Legepladsudvalget og Festudvalget.

Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes efter næste bestyrelsesmøde.

 

Ad.: 2

Morten Meedom, formand for Grundejerforeningen Sommerhusbyen Houstrup, har solgt sit sommerhus med udgangen af januar 2022, hvorfor Morten Meedom er stoppet som formand for foreningen og udtrådt af bestyrelsen.

I den forbindelse har bestyrelsen omkonstitueret sig med Peter Kristensen som konstitueret formand, Mia Stoltze som kasserer, Frants Bilde Kjeldsen som sekretær og Mogens Eskesen som bestyrelsesmedlem.

Frants Bilde Kjeldsen sikrer, at ovenstående ændringer fremgår af foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen er indstillet på, at Morten Meedom deltager i bestyrelsesmøderne op til generalforsamlingen og i generalforsamlingen som ”videns person/konsulent”, så overgangen til den nye bestyrelse og nye formand, sker så let og gnidningsfrit som muligt, og således der ikke tabes unødig viden på gulvet.

Bestyrelsen takker Morten Meedom for et godt og konstruktivt samarbejde og ser frem til, at kunne overbringe ham en lille hilsen på førstkommende generalforsamling.

 

Ad.: 3

På førstkommende generalforsamling skal der med Mortens Meedoms udtræden af bestyrelsen findes et nyt bestyrelsesmedlem. Derudover er Mia Stoltze og Frants Bilde Kjeldsen på valg.

Ud over de nævnte pladser til bestyrelsen, skal der også vælges 2 suppleanter.

Frants Bilde Kjeldsen laver et oplæg til foreningens hjemmeside, hvor medlemmerne opfordres til at yde et bidrag i bestyrelsesarbejdet.

 

Ad.: 4

Som tidligere aftalt kom de enkelte bestyrelsesmedlemmer med input til årshjul for bestyrelsens arbejde. Mogens Eskesen deltog ikke i dette punkt grundet anden aftale.

 

Ad.: 5

Mia Stoltze orienterede om status for regnskab februar 2022 og årsregnskabet 2021. Årsregnskabet sendes snarest til revisor, så det er klar til godkendelse på generalforsamlingen. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Herudover orienterede Mia Stoltze om budget 2022. Ud over enkelte justeringer gav orienteringen ikke anledning til bemærkninger.

 

Ad.: 6

Peter Kristensen orienterede kort om arbejdet med oprensning af områdets grøfter og grøfternes tilstand mm. Orienteringen gav ikke anledning til bemærkninger.

 

Ad.: 7

Bestyrelsen drøftede kort status for arbejdet med den planlagte jubilæumsfest i efteråret 2022 og kan i den forbindelse forstå, at det nedsatte festudvalg ikke ønsker/eller ser sig i stand til at arbejde videre med planlægningen.

Mogens Eskesen fra bestyrelsen overtager derfor det videre arbejde med planlægningen af jubilæumsfesten.

Interesserede bidragsydere til arbejdet med jubilæumsfesten opfordres derfor til at ringe eller sende en SMS til Mogens Eskesen på tlf. nr.: 71783713.

Mogens Eskesen forelægger de foreløbige planer og det foreløbige budget for festen for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde og efterfølgende planerne på førstkommende generalforsamling.

 

Ad.: 8

Peter Kristensen og Frants Bilde Kjeldsen orienterede kort om mødet i Fællesudvalget for samtlige sommerhusgrundejere i Varde Kommune 01. februar 2022. Orienteringen blev taget til efterretning.

Mødet følges op af et dialogmøde med Varde Kommune den 25. maj 2022. I dialogmødet deltager Mogens Eskesen fra Houstrup Grundejerforening.

 

Ad.: 9

Der gennemføres strandrensning lørdag den 28. maj 2022 kl. 10.00.

Dugen, den midlertidige kørevej på stranden har været anlagt på, er i forbindelse med oprydningsarbejdet pt. ikke fjernet. Peter Kristensen kontakter de ansvarlige personer med henblik på, at få dugen fjernet fra stranden – og som udgangspunkt inden strandrensningen.

Det praktiske i forbindelse med strandrensningen aftales i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

Ad.: 10

Entreprenøren anbefaler, at der foretages en ”rydning” af arealerne omkring søen en gang om året, hvis vedligeholdelse af arealerne skal holdes på et tilsvarende niveau som nu.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde til endelig beslutning for niveauet for vedligehold.

 

Ad.: 11

Facebooksiden for Houstrup er nu delt op i 2 uafhængige sider – ”Køb salg bytte på Houstrup Camping og sommerhuse i Houstrup” og ”Houstrup info”. En opdeling som bestyrelsen kun kan hilse velkommen.

 

Ad.: 12

Stormen Malik har tilsyneladende ikke givet de store gener i området. Enkelte træer er væltet eller knækket, men ikke de store materielle skader.

 

Ad.: 13

Bestyrelsen har fået en konkret henvendelse om vinterberedskabet på de enkelte veje i området. På Varde Kommunes hjemmeside er der en fortegnelse over, hvorledes de enkelte veje i den sammenhæng er klassificeret.

Peter Kristensen kontakter vedkommende med henblik på en nærmere orientering – herunder også vedligeholdelsen af Houstrup Strandvej.

 

Ad.: 14

Varde Kommune har udsendt et Forslag til Turismestrategi” i høring. Bestyrelsen afgiver ikke et selvstændigt hørringsvar, men læner sig op ad høringssvaret fra Fællesudvalget, ligesom forslaget også indgår i dialogmødet med Varde Kommune, hvor foreningen er repræsenteret ved Mogens Eskesen.

 

Ad.: 15

Enkelte medlemmer har haft problemer med at logge på foreningens hjemmeside.

Skulle der fortsat være problemer, opfordres man til at kontakte bestyrelsen på hjemmesidens kontaktformular, så disse kan formidles videre til foreningens webmaster.

 

Ad.: 16

Ingen bemærkninger.

Næste bestyrelsesmøde fredag den 25. februar 2022 kl. 17.00 til kl. 19.00 hos Mogens Eskesen, Sdr. Skovvej 41B, 6830 Nørre Nebel. Peter Kristensen udsender dagsorden forud for mødet.

Referent: Frants Bilde Kjeldsen.

04022022

 

Peter Kristensen - Konstitueret formand

Mia Stolze - Kasserer

Mogens Eskesen - Bestyrelsesmedlem