houstrup logo

Dagsorden/referat til bestyrelsesmødet i Sommerhusbyen Houstrup

fredag den 25. februar 2022 kl. 17.00 til kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Generalforsamling 2022.

2. Opfølgning på jubilæumsfesten.

3. Opfølgning på køb af træer

4. Træfældning i sommerhusområdet.

5. Dug ved stranden.

6. Strandrensning.

7. Området omkring søen.

8. Slåning af vejrabatterne.

9. Opfølgning af årshjul.

10. Opslag til hjemmesiden om petanquebanen.

11. Eventuelt.

 

Referat:

Til stede til bestyrelsesmødet: Mia Stoltze, Peter Kristensen, Mogens Eskesen og Frants Bilde Kjeldsen. Fraværende: Ingen.

Herudover deltog Morten Meedom i bestyrelsesmødet.

Peter Kristensen indledte, som ny konstitueret formand, at byde velkommen til mødet.

 

Ad.: 1

Peter Kristensen udarbejder oplæg (PowerPoint) til dagsorden for generalforsamlingen i samarbejde med Morten Meedom, der efterfølgende sendes til bestyrelsen til kommentering.

Ud over de faste punkter, jf. vedtægterne, vil dagsordenen også indeholde punkter om orientering fra Legepladsudvalget v/ Birgitte Kristiansen og Jubilæumsfestudvalget v/Birgitte Kristiansen og Mogens Eskesen.

Der er lavet aftale med et muligt emne til dirigent.

Mia Stoltze kunne oplyse, at regnskabet er sendt til revisoren.

På generalforsamlingen skal der vælges 3 personer til bestyrelsen. På valg er Mia Stoltze og Frants Bilde Kjeldsen. De modtager begge genvalg. Morten Meedom er flyttet fra området og således ikke valgbar.

Herudover skal der vælges 2 suppleanter, en revisor og en revisor suppleant.

Lokaler på Stausø, projektor mm er bestilt. Mia Stoltze tjekker op på lokalerne.

Peter Kristensen sørger for stemmesedler og Morten Meedom sørger for et print af adresselisten.

 

Ad.: 2

Mogens Eskesen orienterede kort om det videre forløb med jubilæumsfesten. Birgitte Kristiansen og Mogens Eskesen kommer med et fælles oplæg på generalforsamlingen.

 

Ad.: 3

Bestyrelsen har besluttet, at den enkelte grundejer får en Østrigs Fyr foræret i anledning af foreningens jubilæum. Mogens Eskesen orienterede om de foreløbige overvejelser om udlevering til de enkelte grundejere, økonomiske overslag mv.

 

Ad.: 4

Bestyrelsen har fået enkelte henvendelser om fælles træfældning i sommerhusområdet. Det er bestyrelsens opfattelse, at aftaler med Hede Danmark eller andre entreprenører om træfældning som udgangspunkt er bestyrelsen uvedkommende.

Bestyrelsen er samtidig af den opfattelse, at der ikke kan accepteres oplag af fældede træer på foreningens arealer.

 

Ad.: 5

Peter Kristensen orienterede om, at dugen på stranden, der var en del af den midlertidige kørevej, ikke er fjernet endnu, og at det ifølge det oplyste først sker senere, idet ledningsarbejdet pt. ikke er tilendebragt. Der er ikke oplyst nogen slutdato.

 

Ad.: 6

Strandrensningen er fastlagt til lørdag den 28. maj 2022 kl. 10.00.

Det praktiske i forbindelse med strandrensningen aftales i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

Strandrensningen sker i samarbejde med grundejerforeningerne Frydenlund og Guldvangen samt Varde Kommune.

 

Ad.: 7

Den fremtidige vedligehold/plejning af arealet omkring søen ved Engvejen og Mosevej blev drøftet. Bestyrelsen vil prøve at få en specialestuderende fra enten Arkitektskolen i Aarhus eller fra Aarhus Universitet til at udarbejde et oplæg, der kan forelægges generalforsamlingen i 2023.

Frants Bilde Kjeldsen undersøger ved Arkitektskolen og Mogens Eskesen undersøger mulighederne ved Universitetet.

 

Ad.: 8

Mogens Eskesen stillede forslag om:

At bestyrelsen henstiller til den enkelte grundejer, at rabatter maksimalt slås en gang om året og da i begyndelsen af maj måned.

Argumentation: Vi kan alle gøre noget i forhold til biodiversitetskrisen at undlade at slå rabatterne kan være vores lille bidrag. Venter man til maj giver man de blomstrende planter de bedste betingelser. Desuden vil det bidrage til mere stilhed i området, som er noget af det der gør området attraktivt.

Efter en kort drøftelse, var bestyrelsen enig om at udsætte punktet til næste bestyrelsesmøde, idet der var en vis usikkerhed om lovgrundlag mm.

Peter Kristensen og Mogens Eskesen undersøger nærmere.

 

Ad.: 9

Det udarbejdede oplæg til årshjul blev kort drøftet. Der var enighed om, at det dannede et godt grundlag for bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen ser det som et dynamisk dokument, der fortløbende justeres efter behov.

 

Ad.: 10

Mortens Meedoms oplæg blev med en enkelt justering godkendt.

 

Ad.: 11

Ingen bemærkninger.

 

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 14. april 2022 kl. 08.30 til kl. 10.00 umiddelbart før generalforsamlingen på Restaurant Stausø, Klintingvej 204, 6854 Henne.

I mødet deltager desuden Finn Valebæk Christensen, bestyrelsens forslag til dirigent og revisor Folmer Pultz.

Peter Christensen inviterer Finn Valebæk Christensen og Mia Stoltze inviterer Folmer Pultz.

 

Referent: Frants Bilde Kjeldsen. 04022022

 

Peter Kristensen: Konstitueret formand

Mia Stolze: kasserer

Mogens Eskesen: Bestyrelsesmedlem