houstrup logo

Sommerhusbyen Houstrup

Indkaldelse til generalforsamling Grundejerforeningen Houstrup

Skærtorsdag den 14. april 2022 kl. 10.00 på Restaurant Stausø, Klintingvej 204, Stausø, 6854 Henne Stationsby.

 

Husk – hvis I har forslag til Generalforsamlingen, skal de være skriftlige og være Bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afviklingen.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent som godkender eventuelle fuldmagter. (Bestyrelsen foreslår Finn V. Christensen).

2. Valg af stemmetæller. (Bestyrelsen foreslår Finn V. Christensen).

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

4. Regnskab - Godkendelse af regnskabet for 2021.

5. Budget 2022 – Godkendelse af budgettet for 2022.

6. Kontingent for 2023 – Bestyrelsen foreslår fastholdelse på nuværende niveau.

7. Henlæggelse til grundvandssænkning.

8. Legepladsudvalget - Birgitte Christiansen.

9. 50-års Jubilæums fest - Birgitte Christiansen & Mogens Eskesen.

10. Evt. Indkommende forslag.

11. Bestyrelsens forslag: ingen forslag.

12. Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.

13. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

14. Eventuelt.

 

Bemærkninger til dagsordenen:

Ad.: punkt 4 og 5

Regnskab for 2021 og budget for 2022 er opsat på hjemmesiden.

Ad.: punkt 12

På valg til bestyrelsen er:

Mia Stoltze og Frants Bilde Kjeldsen, der begge modtager genvalg. Formand Morten Meedom genopstiller ikke grundet hussalg.

Suppleanter Martin R. Hedegaard og Hans Hansen modtager ikke genvalg. Ad.: punkt 13

Folmer Pultz og Ida Damborg der begge modtager genvalg.

Bestyrelsen:

• Konstitueret formand Peter Kristensen

• Kasserer Mia Stoltze

• Sekretær Frants Bilde Kjeldsen

• Bestyrelsesmedlem Mogens Eskesen.

• Kontakt: