Webmaster: 26 15 77 73. -  

erland@ethomsen.dk

houstrup logo 1 kopi

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sommerhusbyen Houstrup

torsdag den 28. marts 2024 kl. 13.00

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen.

2. Dialogmøde med Sommerhusgrundejerforeningerne og Varde Kommune.

3. Strandrensning.

4. Etablering af en ”sø arbejdsgruppe”.

5. Eventuelt.

Referat:

Umiddelbart i forlængelse af foreningens generalforsamling den 28. marts 2024 konstituerede bestyrelsen
sig på et kort møde.
Til stede til bestyrelsesmødet: Peter Kristensen, Mia Stoltze, Martin Hedegaard, Britt Øllgaard og
Frants Bilde Kjeldsen.
 
Fraværende: Ingen.
 
Ad.: 1.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand Peter Kristensen,
Næstformand Britt Øllgaard
Kasserer Mia Stolze,
Sekretær Frants Bilde Kjeldsen,
Bestyrelsesmedlem Martin Hedegaard.
 
Frants Bilde Kjeldsen sørger for de nødvendige justeringer på foreningens hjemmeside mm.
 
Ad.: 2.
Dialogmødet med Varde kommune vil foregå onsdag den 08. maj 2024 kl. 16.30 på Materielgården,
Vesterbækvej 31, Sig, 6800 Varde. Fra Bestyrelsen deltager Peter Kristensen og Mia Stoltze.
 
Ad.: 3.
Strandrensning er fastsat til lørdag den 11. maj 2024 kl. 10.00.
Esmark Feriehusudlejning har tilbudt at sponsere en pølsevogn, der vil blive placeret på parkeringspladsen
ved Houstrup Strand.
Bestyrelsen bakker op om tilbuddet.
Peter Kristensen koordinerer det videre arbejde med organiseringen af strandrensningen for så vidt angår
Houstrup Grundejerforening.
 
Ad.: 4.
Bestyrelsen ser med tilfredshed på, at der på generalforsamlingen samme dag blev nedsat en
arbejdsgruppe, til at varetage det videre arbejde med renovering/forskønnelse af sø arealerne og de
omkransende arealer.Side 2 af 2
Arbejdsgruppens kontaktperson er Ida Damborg, der kan kontaktes på mail ida.damborg@gmail.com.
Bestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen er bestyrelsesmedlem Martin Hedegaard, der kan kontaktes
 
Ad.: 5.
Ingen bemærkninger.
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 09. maj 2024 kl. 10.00 til kl. 12.00 hos Mia Stoltze, Sivvejen 6, 6830
Nørre Nebel.
 

Referent: Frants Bilde Kjeldsen.

28032024

Peter Kristensen: Formand 

Mia Stoltze: Kasserer

Britt Øllgaard: Bestyrelsesmedlem

Martin Hedegaard: Bestyrelsesmedlem