Webmaster: 26 15 77 73. -  

erland@ethomsen.dk

 

houstrup logo

 

Dagsorden til/referat fra bestyrelsesmødet i Sommerhusbyen

Houstrup torsdag den 09. maj 2024 kl. 10.00 til kl. 12.00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2024.

2. Status for regnskab primo maj 2024.

3. Evaluering af Generalforsamlingen 2024.

4. Brud på rørledning på Ndr. Skovvej.

5. Planlægning af rørudskiftningen på Ndr. Skovvej.

6. Udskiftning af tre rør ved afløb fra sø.

7. Udskiftning af defekte skilte.

8. Etablering af 2 i en vej på Houstrup Strandvej.

9. Parkering ved Vester Hennebysvej.

10. Nyt fra sø udvalget.

11. Henvendelser til bestyrelsen siden sidste bestyrelsesmøde - herunder

Farve på pumpehuset på Vester Hennebysvej.

Henvendelse ang. placering af skraldespande.

Konkret henvendelse fra ejeren af Vester Hennebysvej 11 om vandproblemer.

12. Eventuelt.

Referat:
Til stede til bestyrelsesmødet: Peter Kristensen, Mia Stoltze, Martin Hedegaard, Britt Øllgaard og Frants
Bilde Kjeldsen.
 
Fraværende: Ingen.
 
Ad.: 1.
Godkendt.
 
Ad.: 2.
Mia Stoltze orienterede kort om status for regnskabet primo maj 2024. Orienteringen gav ikke
anledning til bemærkninger.
Ad.: 3.
Forløbet af generalforsamlingen blev kort drøftet. Der var enighed om, at alt forløb planmæssigt.
Bestyrelsen er enige om, at der til de kommende generalforsamlinger ligeledes entreres med en
”professionel” dirigent.
 
Ad.: 4.
Peter Kristensen orienterede om, at der på det akutte brud på grundvandssænkningsanlægget på Ndr.
Skovvej er foretaget en midlertidig reparation med henblik på en permanent udskiftning af rør i 2025.
 
Ad.: 5.
Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af planlægningsarbejdet i forbindelse med udskiftningen af
grundvandssænkningsanlægget på Ndr. Skovvej.
Peter Kristensen udarbejder i samarbejde med entreprenøren en køreplan for arbejdet, herunder
tidsplan, høringer, orientering af de enkelte grundejere mm.
 
Ad.: 6.
Bestyrelsen er enige om at igangsætte udskiftningen af tre rør ved afløb fra søen, således at
vandspejlet i søen sænkes 20 – 25 cm.
Peter Kristensen aftaler nærmere med entreprenøren, samt orienterer de berørte grundejere.
 
Ad.: 7.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer melder ind til Peter Kristensen om defekte skilte med henblik på en
udskiftning af disse.
 
Ad.: 8.
Forslaget om 2 i 1 vej på Houstrup Strandvej er indsendt til Varde Kommune med henblik på en
nærmere vurdering.
 
Ad.: 9.
Parkering på Vester Hennebysvej blev kort drøftet. Spørgsmålet tages op på førstkommende
bestyrelsesmøde til nærmere overvejelse, hvis der fortsat viser sig udfordringer med parkering af biler
på og i tilknytning til vejen. I den forbindelse rejste Martin Hedegaard spørgsmålet om bredden af
Mosevej - 6 eller 8 meter?
 
Ad.: 10.
Martin Hedegaard orienterede om, at det første møde i sø udvalget er på lørdag efter strandrensning,
hvor Merete Vigen bistår udvalget.
 
Ad.: 11.
Peter Kristensen henvender sig til Din Forsyning med henblik på en eventuel ændring af farven på
huset.
Det er bestyrelsens opfattelse, at placeringen af skraldespande, skal ske på egen grund.
Peter Kristensen har rådgivet grundejeren om de forskellige muligheder.
 
Ad.: 12.
Peter Kristensen orienterede kort om fællesmødet med Varde Kommune.
 
Herudover ingen bemærkninger.
 
Næste bestyrelsesmøde fredag den 09. august 2024 kl. 18.30 til kl. 21.00 hos Martin Hedegaard, Mosevej 8,
Houstrup, 6830 Nørre Nebel.
 
Referent: Frants Bilde Kjeldsen.
28032024
 
Peter Kristensen: Formand
Mia Stoltze: Kasserer
Britt Øllgaard: Bestyrelsesmedlem
Martin Hedegaard: Bestyrelsesmedlem