Referat af bestyrelsesmødet
Fredag den 22. marts kl. 16 hos Judith, Fyrrekrogen 25

1. Anders Lyhnesvej.
Fra Nørre Nebel Entreprenørforretning A/S er der modtaget og accepteret et overslag på 544.505 kr incl. moms på renovering af grundvandssænkningsanlægget på Anders Lyhnesvej. Arbejdet går i gang snarest.
Overfladedræn, fra de enkelte grunde, kan forbindes med grundvandssænkningsanlægget for egen regning.
I øjeblikket vil det være billigt for grundejerne på Anders Lyhnesvej, da vejen i forvejen skal graves op i forbindelse med renoveringen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør.
 
2. Søen, grøfter og bækken.
Der blev taget godt fat på arbejdsdagen, men der er stadig lidt opfølgning, og måske indkaldes der igen til en arbejdsdag.

3. Legepladsen, hegn.
Der er modtaget et ajourført tilbud fra J H Hegn på 28.062,50 kr., som bestyrelsen besluttede at acceptere. Udgiften indarbejdes i budgettet for 2019.
Trampolinen bliver ikke sat op igen, vi prøver, om nogen har lyst til at afhente den til privat brug. Morten laver et opslag og Birgitte nævner det på generalforsamlingen.

4. Gennemgang af udvalg.
Birgitte laver lister over udvalgene.

5. Generalforsamling.
Morten sørger for at indkaldelse, buget og regnskab bliver op på hjemmesiden.
Bestyrelsen mødes kl. 8 på dagen.

6. Strandrensning.
Mia og Judith står for planlægningen, herunder kontakten med de andre grundejerforeninger.
Birgitte sender alle papirer fra sidste år til Mia og Judith.

7. Postkasser.
Vi afventer og ser, hvem der køber grunden, hvor de står nu. Hvis de skal flyttes, spørger vi, om de evt. kan placeres ved campingpladsen.
 
8. Evt.
Skal der planlægges en tur/udflugt til efteråret?
Vi forespørger på generalforsamlingen, om der er interesse. (Måske en tur til Tipperne).
 
Militærets brug af området blev berørt.
Der er borgermøde med orientering på tirsdag. Birgitte deltager og refererer på generalforsamlingen.
 
Ref. Judith Yde Petersen.