VEDTÆGTER

FOR

GRUNDEJERFORENINGEN ”SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP”

 

 

Indholdsfortegnelse:

Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted § 1.

Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds § 2.

Kap. 3 Foreningens formål og opgaver § 3. Stk. 1-2

Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen § 4. Stk. 1-11

Kap. 5 Foreningens ledelse og administration § 5. Stk. 1-15

Kap. 6 Foreningens bestyrelse. §6 stk. 1-15

Kap. 7 Regnskab og revision § 7. Stk. 1-4

Kap. 8 Forskellige bestemmelser § 8. Stk. 1-5

 

1.  Foreningens navn og hjemsted.

§ 1. 

Foreningens navn er ”Sommerhusbyen Houstrup” og dens hjemsted Varde Kommune.

2.  Foreningens område og medlemskreds.

§ 2. 

Foreningen består af ejere af parceller udstykket i S3-syd  (jf. vedlagte kort)  omfattet af Varde Kommunes byudviklingsplan (Tidligere Blåbjerg kommune).

3.  Foreningens formål og opgaver.

§3.  stk. 1

Foreningen har til formål:

  • At  varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier, fællesanlæg m.v.
  • At sikre overholdelse af de tinglyste deklarationer

Stk. 2.

Udgifter, som Varde kommune efter grundvandssænkningsanlæggets (jf. kort)  overgang til offentligt vandløb opkræver for resterende og fremtidig renovering af anlægget, anses for en fællesudgift, som afholdes af foreningen.

Disse udgifter skal behandles på samme måde som foreningens udgift i 2013 til renovering af dele af anlægget.

4. Medlemmernes forhold til foreningen.

§ 4. Stk. 1.

Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 2.

Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Stk. 3.

Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 4.

Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. Et sådant medlem kan heller ikke anmode om en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5.

Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle medlemmer.

Stk. 6.

I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. 

Stk. 7.

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue.

Stk. 8.

Ved enhver overgang af ejendomsretten indtræder den nye ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 9.

Generalforsamlingen kan med 2/3dels majoritet af de afgivne – fraregnet blanke stemmer - beslutte, at der skal foretages nødvendige henlæggelser til specifikke formål. Ved en sådan beslutning skal formålet nærmere præciseres og hvis muligt budget fremlægges.

Henlæggelseskontoen holdes adskilt fra grundejerforeningens almindelige driftskonto.

Stk. 10.

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at foreningens driftskonto har en sådan størrelse, at der til enhver tid er dækning til afholdelse af de løbende driftsomkostninger.

Stk. 11.

Foranstaltninger på egen grund er foreningen uvedkommende.

5.  Foreningens ledelse og administration.

§ 5. Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes Skærtorsdag hvert år på et egnet sted i nærheden af foreningens område.

Stk. 2.

Medlemmer af ejerens husstand og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for Kommunen.

Stk. 3.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem og på foreningens hjemmeside  med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, være ledsaget af det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget for det kommende år. Endvidere skal rettidige indkomne forslag være oplyst.

Stk. 5.

Forslag til dagsorden skal være skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6.

Generalforsamlingen kan kun tage beslutning om forhold, som er optaget på den udsendte dagsorden.

Stk. 7.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1.  Valg af dirigent som godkender eventuelle fuldmagter.

2.  Valg af stemmetællere.

3.  Bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

4.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for foreningens almindelige

     drift og for evt. henlæggelseskonti

5.  Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

6.  a. Forslag til kontingent for grundejerforeningens almindelige drift.

     b. Forslag til evt. indbetaling på henlæggelseskonti.

7.   Indkomne forslag.

8.   Valg til bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen.

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Valg af evt. ad hoc udvalg til specifikke opgaver.

11.  Eventuelt.

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig krav herom til bestyrelsen af mindst 1/5 af foreningens medlemmer., der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme procedure som den ordinære generalforsamling.

Stk. 9.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

Stk. 10.

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Ethvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

Stk. 11.

Der kan på generalforsamlingen afgives én stemme for hver ejendom. Stemmeberettigede er ejere. En ejer kan lade sig repræsentere ved sin ægtefælle eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Dog kan et medlem kun repræsentere 3 fuldmagter fra andre medlemmer.

Såfremt en ejendom ejes af et selskab eller forening, kan stemmeret udøves af den, der tegner selskabet/foreningen eller i henhold til fuldmagt fra denne til fast funktionær i selskabet/foreningen.

Fuldmagterne skal afleveres til bestyrelsen inden generalforsamlingens begyndelse og godkendes af dirigenten.

Stk. 12.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 13.

Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 14.

Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse skal referatet kunne læses på foreningens hjemmeside.

Stk. 15.

Når der på generalforsamlingen er truffet beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

6.  Bestyrelsen

§6 Stk. 1.

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen  konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer.

Stk. 2.

Valgbare til bestyrelse og andre tillidshverv i foreningen er ejerne eller disses ægtefæller. Dog kan der kun vælges én person pr. ejendom.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

I lige år afgår og vælges 2 medlemmer af bestyrelsen.

I ulige år afgår og vælges 3 medlemmer af bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 5.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 6.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, skal bestyrelsen straks supplere sig med et nyt medlem fra de valgte suppleanter og denne/disse fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 7.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt grundejerforeningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 8.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Stk. 9.

Bestyrelsen har pligt til at opkræve kontingent fra medlemmerne, men kan aftale, at den praktiske gennemførelse varetages af en anden f.eks. Kommunen.

Stk. 10.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 11.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 12.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk. 13.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 14.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen eller disses ægtefæller. Der skal dog være et bestyrelsesmedlem i et sådant udvalg.

Stk. 15.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

7.  Regnskab og revision.

§7. Stk. 1.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet føres af kassereren, der på foreningens vegne kan kvittere for indbetalinger.

Udbetalinger kan kun ske af kasserer og formand i forening.

Stk. 3.

Det af bestyrelsen godkendte regnskab tilstilles revisor senest 2 uger før udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. Revisionen skal være afsluttet så betids, at det reviderede regnskab med revisors påtegning kan udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Stk. 4.

Revisor, som skal være regnskabskyndig,  behøver ikke at være medlem af grundejerforeningen men han/hun skal være uafhængig af foreningens bestyrelse.

8.  Forskellige bestemmelser.

§8. Stk. 1.

Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2.

Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen stemmeberettigede  medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer.

Stk. 3.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved afstemninger efter denne bestemmelse og efter §8 stk. 2 medregnes blanke stemmer ikke.

Stk. 4.

Ændring af foreningens vedtægt kræver Varde Kommunes godkendelse.

 Stk. 5

Ophævelse af foreningen kan kun vedtages under samme betingelser, som anført under denne paragrafs stk. 1, 2 og 3.

  • Vedtægten er udformet og vedtaget på generalforsamlingen d. 18. november 1972.
  • Vedtægten ændret d. 29. juni 1979 i henhold generalforsamlingens beslutning d. 12. april 1979.
  • Vedtægten ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning d. 21. april 2011.
  • Vedtægterne ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning d. 15. april 2012.
  • Vedtægterne ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning d. 17.april 2014.