Referat af bestyrelsesmøde lørdag 03.02.2018 hos Lars i Houstrup.

 

 1. Vedligeholdelse af grøfter

Da Naturstyrelsen ikke har svaret på vores oplæg til en  aftale om fremtidig fordeling af udgifter til vedligeholdelse, er sagen nu oversendt til Vandmyndigheden v/Varde kommune.

 

 1. Grundvandssænkningsanlæg ved Mosevej og Anders Lyhnesvej

Rørene ved Mosevej mangler, og der er begyndende sammenfald rørene ved Anders Lyhnesvej.  Birgitte kontakter udvalget for grundvandssænkning. Bestyrelsen indstiller, at det manglende stykke ved Mosevej laves i 2018 og udskiftning ved Anders Lyhnesvej i 2019.

 

 1. Træer ved vejene.

Det har været et stort og tidkrævende arbejde. 2 sager er sendt til kommunen, da de ikke er blevet løst. Emnet tages op på generalforsamlingen. Morten undersøger priser på fællesklipning.

 

 1. Postkassehuset.

Lars samler op på historikken og forsøger at få kontakt til fhv. købmand Knud Jensen.

 

 1. Hjemmesiden

Det vurderes, at den nye Persondatalov ikke giver anledning til ændringer af vores registreringer. Erland lukker den gamle hjemmeside p.gr.a. risiko for spam angreb.

 

 1. Hjertestarter

Intet nyt. Vi afventer.

 

 1. Skilt ved legepladsen.

Der er fugt i skiltet. Ingvar arbejder på at få skiltet tørt, ligesom han sørger for fremstilling af ekstra nøgler, så hele bestyrelsen kan få en.

 

 1. Legeplads.

Birgitte fortalte om planerne for det kommende arbejde. Der er arbejdsdag på legepladsen 10.02.2018.

 

 1. Nye medlemmer.

Vi afventer kontingentafregning fra Varde kommune.

 

 1. Fællesmøde for grundejerforeningerne

Der er møde 06.02.2018 i Vejers. Birgitte og Morten deltager.

 

 1. Grenafhentning.

Når tilmeldingsfristen meldes ud fra Din Forsyning, bliver den lagt på hjemmesiden.

 

 1. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er Skærtorsdag 29.03.2018 kl 10 i Stausø Forsamlingshus. Judith laver udkast til indkaldelse. Bestyrelsen mødes på dagen kl 8.

 

 1. Økonomi.

Lars gennemgik regnskab for 2017, budget for 2018 og estimat for 2019. Det ser alt sammen fornufrigt ud og blev godkendt af bestyrelsen.

 

 1. Emne til nyt bestyrelsesmedlem.

Judith har opfordret et par medlemmer til at stille op – håber på mindst én kandidat til generalforsamlingen.

 

 1. Sammenkomst.

Torsdag den 10.05.2018. Vi mødes kl 18 hos Birgitte.

 

 1. Evenuelt

Næste bestyrelsesmøde, opfølgning på generalforsamlingen, søndag 01.04.2018 hos Lars.